Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 18/BC-THQT 04/05/2022 Báo cáo, BÁO CÁO Về việc tổ chức trực và tình hình nhà trường trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5
Số 07/BC-THQT 15/04/2022 Báo cáo, BÁO CÁO Về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sử nghiệp công lập năm 2022 và kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động năm 2023.
Số : / BC-QT 02/11/2021 Báo cáo, BAO CAO 3 CÔNG KHAI 2021-2022
Số : / BC-QT 02/11/2021 Báo cáo, BÁO CÁO CÁC PHỤ LỤC THỰC HIỆN QUY CHẾ 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022