Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1318 /SGDĐT-KHTC 23/08/2019 Công văn, Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.
84 /PGDĐT 24/04/2019 Công văn, Kiểm tra, đánh giá xếp loại thể lực cho học sinh năm học 2018-2019
Số: 80 /PGDĐT-TC 23/04/2019 Công văn, Báo cáo đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên theo Chuẩn và theo NĐ 56/2015/NĐ-CP, năm học 2018-2019.
556/SGDĐT-CTTT 17/04/2019 Công văn, Công văn về việc thực hiện một số nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017